MacFarlane's Dictionary - Section 5

Previous Section Index Next Section


drùdhadh
v.n. penetrating, oozing, soaking
drùdhag
nf. g.d. -aig; pl.+an, small drop
druid
va. shut to, close; draw nigh
druid
nf. g.+e; pl.+ean, starling
drùidh
va. penetrate, ooze through, influence, affect, soak
drùidhteach
a. affecting, impressive, influencing
druidh
nm. pl.+ean, druid
drùigh
See drùidh
druim
nm. g. droma; pl. dromannan, back, ridge
Druim-dìomhain
pnm. meaning `idle back'
Druimean
pnm. g.v. -ein, Drymen
druma
nf. pl.+chan, drum
Drumann
pnm. g.v. -ainn, Drummond
Drumannach
pnm. g.v., pl. -aich, a Drummond; a. of or belonging to the Drummonds
a. meet, proper, fit, suitable, just, native. See dùth
duaichneachd
nf.ind. ghastliness, gloom, ugliness, wanness
duaichnidh
a. ghastly, gloomy, ugly
duain
See duan
duairc
a. rude, uncivil
duais
nf. g.+e; pl.+ean, prize, reward
duais-bhrathaidh
nf. a betrayer's fee; inflected on first element
dual
nm. g.v. duail; pl.+an, lock of hair, plait or fold, ringlet
dual
nm. g.v. -ail; pl.+an, hereditary right or disposition, due
dual
va. fold, plait, braid
dualchas
nm. g.v. -ais, hereditary right or disposition
duan
nm. g.v. duain; pl. duain, poem, ode, song
duanag
nf. g.d. -aig; pl.+an, ditty, little song
dùbailte
a. double
dubh
a. black, dark
dubh
va. blacken, darken, blot out
dubhach
a. sad, sorrowful, melancholy
dubhailc
nf. pl.+ean, a vice
dubhan
nm. g.v. -ain; pl. -ain, fishing hook, hooked claw
dubhar
nm. g.v. -air, shade, darkness
dubh-dhonn
a. -dhuinne, dark brown
dùbhlan
nm. g.v. -ain, challenge, defiance
dùbhlanachd
nf.ind. challenging, defying
dubh-neul
nm. dark cloud; inflected on second element
dùdach
nf. g.d. -aich; pl. -aichean, bugle, trumpet, horn
Dúghall
pnm. g.v. -aill, Dugald
duibh
See dubh
duibh
prep.pron. to you
duibh-leum
nf. g.d. -léim; pl.+annan, bound, furious leap
dùil
nf. g.+e; pl.+ean, hope, expectation
dùil
nf. g.+e; pl.+ean, element
duileasg
nm. g.v. -isg, dilse
duilich
a. duilghe and dorra, difficult, sorry
duille
nf. pl.+an, leaf, leaf of a book
duilleach
nm. g.v. -ich, foliage
duilleag
nf. g.d. -eig; pl.+an, letter, leaf
dùin
va. dùnadh, shut, close
duine
nm. pl. daoine, a man, human being : duin-uasal, a gentleman : duine-brèige, effigy
duineachan
nm. g.v. -ain; pl. -ain, little man, manikin
duineil
a. -eala, manly
duinn
See donn
duinn
prep.pron. to us
duin-uasal
nm. gentleman; inflected on both elements
duirche
a. darker. See dorcha
dùirn
See dòrn
dùisg
va. and vn. dùsgadh, awake; rouse up, excite
duit
prep.pron. to you, s.
dùn
nm. g.v. dùin; pl. dùin, heap, mount, mound, fortress, fortification
dunach
nf. g.d. -aich, woe, disaster, misfortune
Dun-dè
pnm. Dundee; inflected on first element
Dun-eabhais
pnm. Dunevis; inflected on first element
Dun-éideann
pnm. Edinburgh; inflected on first element
dùnadh
v.n. shutting, closing
dùnan
nm. g.v. -ain; pl. -ain, small heap, midden, dung-hill
dùr
a. dull, stubborn, obstinate, dour
dùrachd
nf.ind. diligence, earnestness, sincerity; good-will
dùraig
vn. wish for, desire for
dùrdail
nf. cooing; note of cushat or of black cock
dusan
nm. g.v. -ain; pl. -ain, dozen
dùsgadh
v.n. awakening, rousing
duslach
nm. g.v. -aich, dust
dùth
a. dùtha, hereditary, natural. See
dùthaich
nf. g. dùthcha; pl. dùthchannan, country, native country
dùthcha
See dùthaich
dùthchannan
See dùthaich
dùthchas
nm. g.v. -ais, heredity, nativity, hereditary right or disposition
dùthchasach
a. patriotic, native, hereditary, of one's native country

E

é!
eh! inter. of surprise
è
pron. he, him
eabar
nm. g.v. -air, mud, puddle
each
nm. g.v. eich; pl. eich, horse
eachan
nm. g.v. -ain; pl.+an, horsie, reel for winding yarn
Eachann
pnm. g.v. -ainn, rendered in Eng. `Hector'
eachdraidh
nf. pl.+ean, history
eachraidh
nf. horses, cavalry, stud of horses
eadar
prep. between
eadaraibh
prep.pron. between you, pl.
eadarainn
prep.pron. between us
eadar-dhealachadh
v.n. and nm. a distinction, a difference; separating
eadar-dhealaich
va. separate, differentiate, distinguish
eadar-theangaich
va. translate
eadh
it : 'seadh, it is, yes, yea, so: ni h-eadh, it is not
eadhon
to wit, namely
eadraig
va. +inn, interpose, separate
eadraiginn
nf. interposition, separating two combatants
eag
nf. g. eige; d. eig; pl.+an, notch, hack, nick
eagal
nm. g.v. -ail, fear, fright
eagar
nm. g.v. -air, order
eaglais
nf. pl.+ean, church
eagnaidh
a. precise, accurate, punctilious
eala
nf. g.+idh; pl.+chan, swan
ealachainn
nf. pl.+ean, a peg to hang things on, a stand on which to place a gun
ealag
nf. g.d. -aig; pl.+an, a block for hacking or splitting wood upon
èalaidh
va. -adh, creep, steal along
ealain
nf. pl.+ean, art, skill; also ealdhain
ealamh
a. quick, nimble, expert
ealanta
a. ready, expert, artistic; ingenious
eallach
nf. g. eallcha; d. -aich; pl.+an, burden, load
ealta
nf. g.+inn, covey of birds; drove of cattle, etc.; a trip of goats; a rout of wolves; a pace of asses; a sounder of swine
eanchainn
nf. pl.+ean, the brain
eanruich
nf. soup, flesh juice
ear
nf.ind. east : gaoth an ear, the east wind
earail
nf. g. -alach; pl. -alaichean, exhortation, warning, advice, counsel
earalaich
va. exhort, caution, warn
earb
va. and vn.+sadh, trust, confide, hope, rely
earb earbag
nf. g.+a; pl.+aichean; g.d. -aig; pl.+an, roe
earball
nm. g.v. -aill; pl. -aill, tail
earbsach
a. confident, relying
earbsadh
nf. confidence, trust, hope, reliance; trusting, relying
èarr
nm. g.+a; pl.+an, extremity, tail, end
earrach
nm. g.v. -aich, springtime
earradh
nm. g.v. -aidh; pl. -aidhean, clothes, dress, accoutrements
Earra-ghaidheal
nm. Argyll
earrann
nf. g.v. -ainn; pl.+an, portion, share, section, division
earras
nm. g.v. -ais; pl.+an, wealth, property
ear-thuath
nm. the north-east
eas
nm. pl.+an, waterfall, cataract, cascade
easbhuidh
nf. pl.+ean, want, defect : dh' easbhuidh, awanting, without, in need of
easbuig
nm. pl.+ean, bishop
Easgag
pnf. g.d. -aig, meaning `little ready and willing one'
easgaid
nf. pl.+ean, a hough; also iosgaid
èasgaidh
a. ready, willing to oblige
èasgaidheachd
nf.ind. readiness to oblige
Easgair
in : Mac an Easgair, surname rendered in Eng. `Fisher'
Easgan
pnm. g.v. -ain, meaning `little ready and willing one'
easgann
nf. g.d. -ainn; pl.+an, eel
eathar
nm. g.v. -air; pl. eathraichean, boat
éibheall
nf. g. -le; d. -ill; pl. -lean, a live coal
éibhinn
a. joyous, happy; odd
éibhleag
nf. g.d. -eig; pl.+an, a live cinder
éiceart
nm. g.v. -eirt; pl.+an, injustice, evil
eich
See each
éid
va. dress, clothe, array
éideadh
nm. g.v. -idh; pl. -idhean, clothing, suit, apparel, armour
Eideard
pnm. Edward
eidheann
nf. g. -ne; d. -inn, ivy
eigh
nf. g.+e; ice
éigh
va.+each, shout, cry, proclaim
éigheach
nf. g.d. -eich, a cry, crying, proclaiming
éiginn
nf. necessity, distress, compulsion : is éiginn domh, I must, I have to : air éiginn, with difficulty, under compulsion
éiginneach
a. necessitous, indispensable, oppressive
éiginneach
nm. g. -ich; pl. -ichean, one in extremity
éigneach
a. See éiginneach
eil
for feil, is, are, am, art
eile
a. other, another
eilean
nm. g.v. -ein; pl. -einean, island
eilid
nf. g. éilde; pl. éildean, hind, female deer
eireachdail
a. -ala, handsome, becoming, proper, graceful
eireag
nf. g.d. -eig; pl.+an, pullet, young hen
éirich
va. -igh, arise, rise
eiridinn
nm. attendance on the sick, nursing
eiridinn
va. nurse, cherish
eiridneach
nm. g.v. -nich; pl. -nichean, patient
éirig
nf. pl.+ean, ransom, forfeit, reparation
éirigh
v.n. rising : éirigh na gréine, sunrise
Éirinn
pnf. g. -eann, Ireland; better Éire
éis
nf. g.+e; pl.+ean, respite, defect, delay, hindrance
éisd
vn.+eachd, hear, listen, hearken
éisdeachd
nf.ind. listening, earshot, hearing
éisdear
nm. g.v. -eir; pl.+an, hearer, listener
éisg
See iasg
eisimeil
nf. g. -ealach; pl. -ealaichean, obligation, reverence : 'nad eisimeil, in your reverence, dependent on you, under obligation to you
eislinn
nf. pl.+ean, the board on which a corpse is laid (L.Sc. strachtin-board); also a bier
Eóghann
pnm. g.v. -ainn, rendered in Eng. `Hugh', `Eugene', `Ewen', `Ewing' and `Evan'; also Eóghan
eòin
See eun
eòl
nm.ind. knowledge : cha 'n eòl dhomh, I don't know, I have no knowledge of
eòlach
a. acquainted, knowing, skilled : eòlach air, acquainted with him or it, having knowledge of it
eòlas
nm. g.v. -ais; pl.+an, knowledge, acquaintanceship
eòrna
nm.ind. barley
esan
emph.pron. he, him
eucail
nf. g. -alach; pl.+ean, disease, infirmity
euchd
nm. pl.+an, feat, achievement, exploit
euchdach
a. heroic, valorous, performing achievements
eucoir
nf. g. -orach; pl.+ean, injustice, wrong, injury
eucorach
nm. g. -aich; pl. -aich, an unjust person, wrong doer
eucorach
See eucoir
eud
nm.ind. envy, zeal, jealousy
eudail
nf. pl.+ean, treasure; cattle; term of endearment : m' eudail, my treasure, darling
eudar
for feudar in the phr. : is fheudar, it is necessary
eug
nm. g.v. éig, death
eug
vn. die, expire, perish : dh'eug e, he died
eugmhais
nf. possession, dispensation : as eugmhais, without
eun
nm. g.v. eóin; pl. eòin, bird
eunach
nm. g.v. -aich, fowling, shooting birds
eunlaith
nf. all feathered species
eur
va. and vn. refuse

F

fa
prep. having the force of mu, but not used except in : fa chomhair, opposite : fa leth, apart, separately : fa dheòidh, at last, and similar phrases
fàbhar
nm. g.v. -air; pl.+an, favour
fac faca
va.irr. saw
facal
nm. g.v. -ail; pl. -ail and -lan, word; also focal
facas
va.irr. was seen : cha'n fhacas, was not seen
faclair
nm. pl.+ean, dictionary, vocabulary; also foclair
fad
nm.ind. length; during : fad na h-ùine, during the whole time : air fad, wholly, altogether, on the whole
fada
a. faide, long, far
fadadh
v.n. kindling, lighting
fadadh-cruaidh
nm. g.v. -aidh-chr-, rudimentary rainbow, a `dog-tooth'
fadaidh
va. -adh, kindle, inflame
fadal
nm. g.v. -ail; pl.+an, delay, longing, weariness
fadhail
nf. g. -lach; pl. -laichean, extensive beach, a sea ford
fàg
va.+ail, leave, forsake, quit, abandon
fàgail
v.n. leaving, forsaking, quitting, abandoning
fàgail
nf.ind. anything left, idiosyncrasy
fagasg
See fagus
faghaid
nf. pl.+ean, hunting party
fagus
a. faisge, near : fagus do, near; n. : am fagus, present
faic
va.irr. see, look, behold
faiche
nf. pl.+an, a green by a house, field
faicheachd
nf.ind. parading, military parade, exercising in the open field
faicill
nf. caution, care, watchfulness
faicilleach
a. cautious, wary, guardedly
faicinn
v.n. seeing, looking, beholding : ri (and r'a) fhaicinn, to be seen
faide
nf.ind. length, degree of length
faide
a. longer, longest; farther : na 's faide sìos, farther down
faidhir
nf. g. -reach; pl. -richean, a fair, a market
faigh
va.irr. get, find : faigh as air, get away from him
faighneachd
v.n. asking
faighnich
va. -eachd, ask
faighteadh
va.irr. would be got
failc
va. bathe
fàileadh
g.v. -idh, smell, savour; sense of smell
faileas
nm. g.v. -eis; pl.+an, reflection, shadow
fàilidh
a. gently, slowly; for fòilidh
fàillinn
nf. pl.+ean, a failing
fàilte
nf. pl.+an, salute, salutation, welcome, hail!
fàiltich
va. salute, welcome
fainear
phr. word, under or into consideration : thoir fainear, observe, consider; accented on the second syllable; also fa'n ear
fair
va. bring, fetch : fair a nall, bring over here
fairbheanadh
nm. g.v. -aidh; pl. -aidhean, warning, notice
fairche
nm. pl.+an, hammer, mallet
faire
nf.ind. watch, watching, watchfulness
fàire
nm.ind. dawn, break of day, the horizon
faireach
a. watchful
faire-chlaidh
nf. watching a grave (against corpse lifting)
fairge
nf. pl.+annan and +achan, sea, ocean
fairich
vn. feel, perceive, note
fairtlich
va. overcome, baffle : dh' fhairtlich e orm, it beat me to do it
fàisg
va. fàsgadh, squeeze, wring, compress
faisg
a. near : faisg air, near to it
faisge
a. nearer; nearest, nether
fàisneachd
nf.ind. a prophecy
fàl
nm. g.v. fàil; pl. fàil, scythe, spade, peat spade
falach
nm. g. -aich, hiding : am falach, in hiding, hidden
falach-fuinn
nm. a going out of sight; inflected on first element
falaich
va. -ach, hide, cover
falamh
a. failmhe, empty
falbh
va. go, depart
falbh
nm. moving about, going, walking : air falbh, gone away
falbhan
nm. g. -ain, moving about, habit of walking
falbhanach
a. given to walking; nm. g. -aich; pl. -aich, wanderer
falchaidh
va. will hide, will cover
fallan
a. healthy; usually fallain
falluing
nf. pl.+ean, mantle, cloak
fallus
nm. g.v. -uis, sweat, perspiration
falt
nm. g.v. fuilt, human hair
famh
nm. g.v. faimh; pl. faimh, a mole
famhair
nm. pl.+ean, giant
fan
vn.+tainn, stay
fanaid
nf. mocking, mockery, derision
fa'n ear
See fainear
fang
nm. g.v. faing; pl.+an, sheep pen, prison, den
fann
a. fainne, weak, faint
fantainn
v.n. staying
faob
nm. g.v. faoib; pl.+an, excrescence, knob, piece as of dough
faobhar
nm. g.v. -air; pl.+an, edge
faochag
nf. g.d. -aig; pl.+an, periwinkle
faod
vn. faotainn, may, be able to : faodar, it may be : dh' fhaodadh e, it might : dh' fhaodadh gu'n, it might be that : math dh' fhaodteadh, it might well be, possibly
faoileag
nf. g.d. -eig; pl.+an. See faoileann
faoileann
nf. g.d. -inn; pl.+an, seagull
faoilteach
nm. g.v. -ich, the last fortnight of winter and the first fortnight of spring
faoin
a. vain, foolish, silly, unwise, void
faoineachd
nf.ind. folly, vanity
faoineas
nm. g.v. -eis, folly, vanity, silliness
faoinsgeul
nm. and nf. g.d. -eil, pl.+an; vain or idle tale
faotainn
v.n. getting, finding
faothaich
va. and vn. relieve, be relieved from
far
where, upon : far an d' fhàg mi e, where I left it
fàradh
nm. g.v. -aidh; pl. -aidhean, ladder, the shrouds of a ship
fàrdach
nf. g.d. -aich; pl. -aichean, house, mansion, home, dwelling
fardorus
nm. g.v. -uis; pl. fardorsan, lintel of a door. Also ard-dorus
farmad
nm. g.v. -aid, envy
farpuis
nf. pl.+ean, contest, contention, competition, strife
farradh
nm. g.v. -aidh; pl. -aidhean, freight, fare
fàrradh
nm. g.v. -aidh, litter, straw or brushwood in a boat
farraid
va. farraid, ask, enquire
farsuing
a. wide
farum
nm. g.v. -uim, noise
fàs
vn. fàs, grow, increase
fàs
v.n. growing, increasing
fàs
a. -a, empty, waste, hollow, void
fàsach
nm. g.v. -aich; pl. -aichean, desert, wilderness
fàsail
a. -ala, desert, lonely
fasan
nm. g.v. -ain; pl.+an, fashion
fasgadh
nm. g.v. -aidh; pl. -aidhean, protection, shelter
fàsgadh
v.n. wringing, squeezing, compressing
fasgnadh
v.n. winnowing
fàth
nm.ind. cause, reason, opportunity
fathast
yet, still
fathunn
nm. g.v. -uinn, rumour, news
feabhas
nm. g.v. -ais, `betterness', goodness, improvement, recovery; excellence
feachd
nm. pl.+an, army, host, military forces; time, journey
fead
nf. pl.+an, a whistle, smart blow
feadan
nm. g.v. -ain; pl.+an, a whistle, flute, chanter of bagpipe, a spout
feadh
nm.ind. extent, length : am feadh, while : air feadh, throughout, among
feadhainn
nf. g. feadhna or -nach, those, folk, some people, troop
fèairrde
a. better of
feairt
See feart
fealla
nf.ind. treachery
fealla-dhà
nf.ind. a joke
feall-fhalach
nm. g. -aich, ambuscade
feallsanachd
nf.ind. philosophy
feamainn
nf. g. -ann or -nach, seaweed
feann
va. skin, flay
feannadh-builg
nm. divesting of the whole hide; inflected on the first element
feannag
nf. g.d. -aig; pl.+an, a hooded crow (L.Sc. hoodie-craw)
fear
nm. g.v. fir; pl. fir; v.pl. fheara, a man, one : fear-an-tighe, the man of the house (L.Sc. the guidman) : fear-pòsda, married man : fear-a'-bhaile, the farmer : fear-cinnidh, clansman : fear-ionaid, substitute : fear-aobhair, the man required : fear-brathaidh, betrayer : fear-falbh, traveller
fearail
a. -ala, manly
fearann
nm. g.v. -ainn; pl. -ainn, land, farmland, estate
fearas-chuideachd
nf.ind. diversion
fearg
nf. g. feirge; d. feirg, anger, wrath, rage, ire
fèarr
a. better : is fèarra dhuit, it is better for you : b'fhèarr leis, he would rather
fearsaid
nf. pl.+ean, spindle, dart
feart
nf. g.d. feirt; pl.+an, attention, notice : na toir feart air, pay no heed to him
feart
nf. g.+a; d. feirt; pl.+an, virtue, efficiency, deed, attribute, inherent quality
feasd
for : am feachd-sa : am feasd, for ever, used along with the negative in the sense of `never'
feasgar
nm. g.v. -air; pl. -raichean, afternoon, evening
fèath
nm. pl.+an, calm, tranquility
féidh
See fiadh
féile
nf.ind. generosity, hospitality
féileadh
nm. g.v. -idh; pl. -eachan, the kilt : am féileadh beag, philabeg
féill
nf. g.+e; pl. -ean, or -tean, feast, festival, fair, market
féin
self, follows the n., pron. or adj., as : mo chù féin, mo chù bàn féin, mi féin
féineil
a. selfish
Féinn
pnf. g.+e, the race, or country comprising the Fianns
féin-spéis
nf. g.+e, self-love, self-conceit
féin-spéisealachd
nf.ind. self-admiration
féin-spéiseil
a. self-admiring
féin-uaill
nf. g.+e, self-pride
feith
va. and vn.+eamh, wait, serve
féith
nf. g.+e; pl.+ean, sinew, vein
feitheachd
nf.ind. waiting, serving
feitheamh
v.n. waiting, serving
féisd
nf. g.+e; pl.+ean, feast, entertainment
feòdar
nm. g.v. -air, pewter
feòil
nf. g. feòla, flesh
feòir
See feur
feòirling
nf. pl.+ean, farthing
feòrag
nf. g.d. -aig; pl.+an, squirrel
feòraich
va. inquire, inquiring, asking
feuch
va.+ainn, see, behold, try : dh' fheuch, to try
feuchainn
v.n. trying, beholding
feudail
nf. g. -alach, cattle
feudar
v.pass. used as a noun in the phrase : is fheudar, it is necessary : is fheudar dhuit, you must
feum
nm. g.+a, need, use
feum
va. and vn. be in need of, must, needs must : am feum thu, will you need? : feumaidh mi, I must : dh' fheumadh iad, they would need : feumar, must be
feumach
a. needy : nm. g. -aich; pl. -aich, a needy person
feumail
a. -ala, needful, useful, necessary
feum-sgaoilte
a. lithe, free
feur
nm. g.v. feòir, grass, hay
feur-saidh
nm. hay; inflected on the first element
feusag
nf. g.d. -aig; pl.+an, beard
feusgan
nm. g.v. -ain; pl. -ain, mussel
fheudar
See feudar
Fhìnn
See Fionn
fhuair
va.irr. got, found
fhuaras
va.irr. was got
fiacaill
nf. pl. -lan, tooth
fiach
nm. g.v. féich; pl.+an, value, worth; debt, arrears
fiach
a. +a, worthy, valuable, good
fiadh
nm. g.v. féidh; pl. féidh, a deer
fiadhaich
a. wild, savage, tempestuous, boisterous
fiadh-bheathach
nm. g.v. -aich; pl. -aichean, wild beast; inflected on the second element
fial
a. +a and féile, generous, liberal, bounteous
fialachd
nf.ind. generosity, liberality, bounty, hospitality
fiamh
nm. g.+a, hue, tinge, a trace, aspect
fiamh
nm. g.+a, awe, reverence
fianuis
nf. pl.+ean, a witness, evidence, testimony
fiar
a. +a, crooked, twisted, curved, bent
fiaradh
nm. g.v. -aidh, inclination, obliquity, slanting : car am fiaradh, somewhat slantwise
fichead
num. g. -id; pl.+an, a score, twenty
fìdeag
nf. g.d. -eig; pl.+an, reed, whistle
fidheall
nf. g. fìdhle; d. fidhill; pl. fìdhlean, fiddle, violin
fìdhlear
nm. g.v. -eir; pl.+an, fiddler


Previous Section Index Next Section


jtm